1. Hoe werkt de duurzaamheidsscan?
 2. Diverse overheid
 3. Light vs full scan
 4. Uw resultaat
  1. Globale score
  2. Score per thema

Hoe werkt de duurzaamheidsscan?
De duurzaamheidsscan houdt uw organisatie een spiegel voor en geeft zicht op welke thema’s of onderwerpen u sterk of minder sterk staat.

De duurzaamheidsscan is een zelfbeoordeling.  De scan bevat 8 domeinen die elk verder verdeeld zijn in subthema’s.  Deze domeinen volgen de structuur van de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en houden rekening met de specifieke uitdagingen van een overheid.

Elk thema bevat een aantal stellingen. U kiest steeds één van de volgende antwoorden:

Antwoord Kiezen wanneer:
‘ja’ Indien uw organisatie volledig voldoet aan deze stelling.
‘nee’

U voldoet er niet aan.

Opgelet: als u niet volledig aan de stelling voldoet, is het antwoord ‘nee’

‘weet niet’ U bent niet zeker over het antwoord.

‘niet van toepassing’

De stelling is niet relevant voor uw organisatie.

Tip: opteer niet te snel voor dit antwoord.
 Misschien had u er nog nooit over nagedacht.

Daarnaast kan u bij elke stelling ook ‘Interessant voor mijn organisatie’ aanvinken. Dit optioneel antwoord telt niet mee voor de berekening van uw score. Het biedt u een manier om interessante stellingen te bewaren en later op terug te komen. Deze stellingen worden immers weergeven in de resultatenpagina. Ze kunnen de basis vormen voor (de verbetering van) een mvo-actieplan.

Terug naar overzicht

Diverse overheid

Overheden bestaan in vele maten en vormen: steden, gemeenten, intercommunales, departementen, agentschappen, provincies, ... De scan komt tegemoet aan deze diversiteit. Welke stellingen u krijgt, hangt af van de keuze die u maakt aan de start van de scan. U kan kiezen tussen:

1. Dienstenaanbod

 • Heel wat overheden bieden hoofdzakelijk diensten aan. Denk daarbij aan een departement dat beleid ontwikkelt en evalueert, of een agentschap dat subsidiedossiers beheert.
 • Voorbeeld 1: De VDAB  werkt rond arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding. Het is een typische dienstenomgeving. Er kunnen weliswaar fysieke klachten opduiken (voor bv. beeldschermwerkers) maar medewerkers komen niet, of zeer beperkt, in contact met bv. gevaarlijke producten.

2. Dienstenaanbod in combinatie met fysieke activiteiten

 • Daarnaast zijn er overheden die diensten aanbieden maar ook heel wat activiteiten uitvoeren die fysiek zwaar werk inhouden. Ze hebben kenmerken van een productieomgeving met zwaardere impacten op het milieu of een veilige werkomgeving. Denk aan uitbating van een rusthuis, afvalverwerking, waterzuivering, openbare werken die steden en gemeenten uitvoeren, ... Voor deze overheden werden specifieke vragen ontwikkeld.
 • Voorbeeld 2: Een afvalintercommunale staat onder andere in voor de afvalophaling en –verwerking (= dienst aan haar klant). Bij de uitvoering komt fysiek belastend en mogelijk gevaarlijk of vervuilend werk kijken. Bijvoorbeeld, zo moet deze overheid zorgen dat afvalvloeistoffen niet in de natuurlijke omgeving wegvloeien. Of dat medewerkers beschermingskledij hebben voor contact met chemische producten of gevaarlijke stoffen.

Twijfelt u welke optie voor u van toepassing is?

 • Bedenk dan wat de kernactiviteiten van uw organisatie zijn. Dit zijn de werkzaamheden en/of taken die de pijlers en structuur van de organisatie uitmaken. Kernactiviteiten dragen rechtstreeks bij aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Betreft het eerder kantoorwerk en levert u diensten? Kies dan optie 1. Of komt er ook fysiek werk bij kijken? Kies dan optie 2.
 • Nog niet zeker? Opteer dan voor de 2e optie. Indien u toch niet relevante vragen tegenkomt, kan u ‘niet van toepassing’ aanvinken. Dit antwoord telt niet mee voor de berekening van uw score (zie verder).

Terug naar overzicht

Light vs full scan
De full scan bevat een 300-tal stellingen. Ze komt overeen met vragenlijsten die grote bedrijven voorleggen aan hun leveranciers. De light scan bevat een selectie van de basisvragen en geeft een eerste inzicht in uw prestaties.

Terug naar overzicht

Uw resultaat
De Duurzaamheidsscan geeft volgende resultaten:

 • een globale score;
 • een score per thema;
 • de link tussen de stellingen en de SDG & GRI.

De resultaten zijn online te raadplegen. Een gedetailleerder resultaat, met uitsplitsing op stellingniveau is beschikbaar via PDF. Tijdens het invullen van de scan kan u uw tussentijds resultaat bekijken en terugkeren naar de scan.

Globale score
Deze score geeft een algemeen beeld van uw huidige duurzaamheidsprestaties. Dit is een score op basis van uw eigen inschatting. Dit levert op zich geen officiële erkenning op voor de buitenwereld maar geeft toch een goed beeld hoe goed u nu reeds scoort.

De berekening van de score is als volgt:

# stellingen met een ‘ja’ antwoord
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
totaal # beantwoorde stellingen (‘ja’, ‘neen’ of ‘weet niet’)

De stellingen met antwoord ‘niet van toepassing’ worden dus niet meegeteld. Een uitstekende manier om vals te spelen!

Voorbeeld van weergave resultaat:

Score per thema       
De scan bevat meerdere stellingen per thema.  Deze stellingen zijn opgebouwd volgens een stijgend maturiteitsniveau van duurzaamheid. Met andere woorden, de stellingen worden steeds moeilijker. In grote lijnen zijn de stellingen opgedeeld als volgt:

Niveau Betekenis
1 Basis stellingen peilen naar het bewustzijn, weet de organisatie dat dit mogelijk een aandachtspunt is? Zijn er al voorzichtige acties?
2 Goed eerste acties vinden plaats, vaak ad-hoc zonder al te veel structuur of plan, getrokken door één of enkele overtuigde werknemers.
3 Zeer goed een actieplan bestaat, doelen en indicatoren zijn aanwezig.
4 Uitstekend de organisatie is er op een gestructureerde manier mee bezig, het thema zit strategisch ingebed in de organisatie.

Deze 4 niveaus zijn niet zichtbaar in de scan zelf maar komen wel terug in de resultatenpagina zoals onderstaand voorbeeld aantoont:

Hoe deze resultaten interpreteren?

 U hebt niet alle stellingen van dit niveau ‘ja’ beantwoord
U hebt alle stellingen van dit niveau én het vorige niveau met ‘ja’ beantwoord.
Er zijn geen stellingen voor dit niveau

Opgelet: het kan dus bijvoorbeeld zijn dat u 9 van de 10 stellingen voor een thema ‘ja’ antwoordde maar toch een maturiteitsniveau BASIS (of GOED) scoort. Dit wijst er dan op dat er een stelling op dit niveau is die geen ‘ja’ antwoord kreeg.

Wil u meer weten over een bepaald thema?

Door te klikken op dit icoontje komt u terecht op de relevante pagina van MVO Vlaanderen met een duiding van het thema, praktijkvoorbeelden, ...

We illusteren dit aan de hand van een voorbeeld rond duurzaam aankopen:

Nr Stelling
1 Onze organisatie is bewust van de rol die overheden kunnen spelen bij het verduurzamen van de samenleving via hun aankoopbeleid.
2 Onze organisatie houdt bij enkele aanbestedingen rekening met duurzaamheid.
3 Binnen onze organisatie volgt iemand duurzaam aankopen op (beleid duurzaam aankopen van de Vlaamse overheid, nieuwe kennis of praktijkvoorbeelden,...).
4 Onze organisatie integreert duurzaamheid in de verschillende fases van overheidsopdrachten (omschrijving, technische criteria, selectiecriteria,gunningscriteria, of andere…).    
5 Onze organisatie heeft een actieplan duurzaam aankopen, inclusief meetbare doelstellingen.
6 Onze organisatie kent de verschillende methodieken die bestaan en ter beschikking gesteld worden door de Vlaamse, federale overheid, VVSG,… (bv. Handleiding duurzaamheidsoverwegingen bij overheidsopdrachten, Leidraad voor integratie sociale criteria).    
7 Onze organisatie volgt kritische leveranciers en landen op via meetbare indicatoren  (bv. via corruptie-index, audits, duurzaamheidsbeoordeling, …).
8 Onze organisatie gebruikt haar aankopen om haar strategische duurzaamheidsdoelen te behalen.
9 Onze organisatie informeert en consulteert haar leveranciers om samen oplossingen te zoeken voor duurzaamheidsuitdagingen.
10 Onze organisatie treedt op als leveranciers zich niet houden aan duurzaamheidprincipes/doelen (bv. verbetertrajecten afspreken, boete geven, verbreken contract,…).

 

 • Kan u op geen enkele stelling ‘ja’ antwoorden? Dan krijgt u een grijs kruis bij het thema duurzaam aankopen in de kolom ‘basis’. U haalt dan het basisniveau niet. Hierop zal u moeten werken.
 • U antwoordt ‘ja’ op stelling 1, 2 en 3? U haalt de score ‘goed’. Dit wordt gemarkeerd met een groen vinkje in de kolom ‘goed’.
 • U antwoordt ‘neen’ op stelling 1, en ‘ja’ op stelling 2 en 3? Dan krijgt u een grijs kruis in de kolom ‘basis’. U haalt dan het basisniveau niet omdat U op de eerste stelling ‘neen’ hebt geantwoord.

Interessant voor mijn organisatie
Per thema worden ook de stellingen weergegeven die u als ‘interessant’ aanvinkte:

LINK MET SDGs EN GRI

 • Elke stelling is gekoppeld aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) en GRI-indicatoren (Global Reporting Initiative).
 • In de resultatenpagina op de website en in de PDF met gedetailleerde resultaten wordt dit verband getoond. Deze koppeling toont de organisatie hoe ze bijdraagt aan de SDGs. Indien de deelnemer een duurzaamheidsverslag volgens GRI wenst op te maken, kan de betreffende stelling inspiratie bieden om te rapporteren over de vermelde GRI indicator.
 • De resultatenpagina op de website toont deze verbanden op niveau van het subthema:

 

 • Een gedetailleerder overzicht van de resultaten is beschikbaar via een PDF download. Dit document toont uw antwoorden per stelling alsook de verbanden op niveau van elke stelling.
 • Bv. de stelling ‘Onze organisatie neemt/nam deel aan een duurzaamheidstraining, - Lerend Netwerk, - Charter, ...’ bevat in de PDF met resultaten een verwijzing naar GRI: G4-15 SDG: 17. Antwoordt de organisatie ‘ja’, kan een toelichting van dit antwoord gebruikt worden in het duurzaamheidverslag in het kader van indicator G4-15. Een positief antwoord op deze stelling betekent dat u een bijdrage levert aan doelstelling 17 van de Sustainable Development Goals.

Terug naar overzicht